Documenten/regelingen

Hier vindt u de diverse documenten en regelingen die gelden bij ons op school.

Lestijden

lesuurtijden
108.15 - 09.00 u
209.00 - 09.45 u
309.45 - 10.30 u
PAUZE10.30 - 10.50 u
410.50 - 11.35 u
511.35 - 12.20 u
PAUZE12.20 - 12.45 u
612.45 - 13.30 u
713.30 - 14.15 u
PAUZE14.15 - 14.30 u
814.30 - 15.15 u
915.15 - 16.00 u


Vakanties

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Herfstvakantie

18 okt. 2021 t/m 22 okt. 2021

Kerstvakantie

27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022

Voorjaarsvakantie

21 feb. 2022 t/m 25 feb. 2022

Pasen

18 apr. 2022

Meivakantie

25 apr. 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsweekend

26 mei 2022 t/m 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

18 jul. 2022 t/m 26 aug. 2022


Algemene schoolbijdrage

Bibliotheek/mediatheek

€ 3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€ 4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€ 1,50

Leerlingenvereniging

€ 1,50

Totaal

€ 25,00

Klik hier (volgt binnenkort) voor de schoolkosten Lyceum de Grundel schooljaar 2021-2022.

Schoolgids

Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij ons op school, wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Klik hier voor de schoolgids 2021-2022

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

Download het leerlingenstatuut


Protocol social media leerlingen

Privacy Reglement

PTA's & Studiewijzer

PTA's

Examenreglement


Doorstroming

Overgangsnormen

Toetsprotocol

  • klik hier voor het toetsprotocol schooljaar (volgt binnenkort)

Cijfergeving Lyceum

A. Cijfergeving

1. In relatie tot het onderwijsleerproces

Door middel van de studiewijzer krijgt iedere leerling voor elk vak in het begin van elk trimester een duidelijk inzicht in de manier waarop de rapportcijfers aan het eind van het trimester tot stand komen, gespecificeerd naar aantal en gewicht van de toetsen. Ieder trimestercijfer behoort een evenwichtig en goed gefundeerd inzicht te geven in de capaciteiten van de leerling voor het betreffende vak. Hiervoor is o.m. nodig dat een leerling die een keer slecht heeft gepresteerd de mogelijkheid krijgt zich te verbeteren. Om deze reden worden voor ieder vak ruim voldoende toetsen afgenomen, ofwel wordt de mogelijkheid geboden van een herkansing. In het geval van schoolexamentoetsen wordt hierin voorzien door de herkansingsregeling zoals vastgelegd in het PTA.

2. In relatie tot het belang van de toetsen

De cijfers voor de toetsen en werkstukken worden 1x, 2x of 3x meegeteld voor de berekening van het trimestercijfer, naar gelang hun inhoudelijke zwaarte. In de bovenbouw wordt het gewicht van de cijfers voor schoolexamentoetsen in een vak bepaald in een redelijke verhouding t.o.v. de zwaarte en het belang van de betreffende toets binnen het gehele schoolexamen in dat vak en als percentage van het gehele schoolexamencijfer gespecificeerd in het PTA.

3. In relatie tot de prestaties van de leerlingen

Omwille van de vergelijkbaarheid van de prestaties van de leerlingen worden de beoordelingscriteria en de normering van de toetsen binnen de verschillende vakken per klassenlaag op elkaar afgestemd. De beoordelingen van de toetsen worden uitgedrukt in cijfers met maximaal één decimaal, uitgaande van onderstaande schaal, waarbij aan de gehele cijfers de volgende betekenis toekomt:

10 uitmuntend
9 zeer goed
8 goed
7 ruim voldoende
6 voldoende
5 bijna voldoende
4 onvoldoende
3 zeer onvoldoende
2 slecht
1 zeer slecht

Aan het cijfer 1 komt naast een beoordelende ook een bestraffende betekenis toe: het kan worden toegekend door de teamleider bij een wanprestatie van de leerling, d.w.z. in het geval van fraude of in het geval dat een leerling een door de docent opgelegde verplichting tot het maken of op vastgestelde tijd inhalen van een toets of inleveren van een werkstuk zonder aanvaardbare reden niet is nagekomen.

B. Rapportage

1. Via SOMtoday

De docenten zorgen voor een zo spoedig mogelijke verwerking (uiterlijk binnen 10 werkdagen) van eenmaal toegekende cijfers in het computerprogramma SOM, zodat aan alle betrokkenen een continu inzicht gegeven wordt in de voortgang van de leerprestaties van de leerlingen.

2. Via de rapporten

Aan het eind van ieder trimester krijgt de leerling van zijn mentor een rapport. Op ieder rapport staan de behaalde trimestercijfers: de op één decimaal afgeronde gewogen gemiddelden van de behaalde toetscijfers, met dien verstande dat het cijfer 3.0 als laagst mogelijke trimestercijfer wordt gehanteerd. Tevens komt er op elk rapport een kolom met gehele cijfers, die het afgeronde gewogen gemiddelde van de trimestercijfers op dat moment laten zien. Op het derde rapport vormt deze (vierde) kolom de lijst van overgangscijfers. Voor alle vakken, uitgezonderd de vakken die in de bovenbouw via schoolexamens worden getoetst, komt de bepaling van het gewogen gemiddelde tot stand doordat de onafgeronde trimestercijfers ten opzichte van elkaar meetellen in de verhouding van 1:2:2.
Klik hier voor overgangsnormen bovenbouw.

Voor de rapportage in de bovenbouw gelden de volgende bijzonderheden:

  • De twee halfjaarlijkse modules in 4HV en 5V worden beschouwd als gewone schoolvakken, waarvan de resultaten, uitgedrukt in onafgeronde cijfers, op basis van de overgangsnormen meetellen voor de bevordering naar het volgende leerjaar; de onafgeronde modulecijfers bepalen het afgeronde eindcijfer voor de modules in de verhouding van 1:1.
  • Voor de vakken waarbij de rapport- en overgangscijfers worden bepaald door de cijfers die behaald zijn voor schoolexamentoetsen, is de onderlinge verhouding van deze cijfers vastgelegd in het PTA.

Toelatingsbeleid

Klachtenregeling

Bestanden Grundel

Laptops

Infoavond ouders 2021