Doorstroming

Selecteer een pagina:

Overgangsnormen

A. Cijfergeving

1. In relatie tot het onderwijsleerproces

Door middel van de studiewijzer krijgt iedere leerling voor elk vak in het begin van elk trimester een duidelijk inzicht in de manier waarop de rapportcijfers aan het eind van het trimester tot stand komen, gespecificeerd naar aantal en gewicht van de toetsen. Ieder trimestercijfer behoort een evenwichtig en goed gefundeerd inzicht te geven in de capaciteiten van de leerling voor het betreffende vak. Hiervoor is o.m. nodig dat een leerling die een keer slecht heeft gepresteerd de mogelijkheid krijgt zich te verbeteren. Om deze reden worden voor ieder vak ruim voldoende toetsen afgenomen, ofwel wordt de mogelijkheid geboden van een herkansing. In het geval van schoolexamentoetsen wordt hierin voorzien door de herkansingsregeling zoals vastgelegd in het PTA.

2. In relatie tot het belang van de toetsen

De cijfers voor de toetsen en werkstukken worden 1x, 2x of 3x meegeteld voor de berekening van het trimestercijfer, naar gelang hun inhoudelijke zwaarte. In de bovenbouw wordt het gewicht van de cijfers voor schoolexamentoetsen in een vak bepaald in een redelijke verhouding t.o.v. de zwaarte en het belang van de betreffende toets binnen het gehele schoolexamen in dat vak en als percentage van het gehele schoolexamencijfer gespecificeerd in het PTA.

3. In relatie tot de prestaties van de leerlingen

Omwille van de vergelijkbaarheid van de prestaties van de leerlingen worden de beoordelingscriteria en de normering van de toetsen binnen de verschillende vakken per klassenlaag op elkaar afgestemd. De beoordelingen van de toetsen worden uitgedrukt in cijfers met maximaal één decimaal, uitgaande van onderstaande schaal, waarbij aan de gehele cijfers de volgende betekenis toekomt:

10 uitmuntend
9 zeer goed
8 goed
7 ruim voldoende
6 voldoende
5 bijna voldoende
4 onvoldoende
3 zeer onvoldoende
2 slecht
1 zeer slecht

Aan het cijfer 1 komt naast een beoordelende ook een bestraffende betekenis toe: het kan worden toegekend door de teamleider bij een wanprestatie van de leerling, d.w.z. in het geval van fraude of in het geval dat een leerling een door de docent opgelegde verplichting tot het maken of op vastgestelde tijd inhalen van een toets of inleveren van een werkstuk zonder aanvaardbare reden niet is nagekomen.

B. Rapportage

1. Via SOMtoday

De docenten zorgen voor een zo spoedig mogelijke verwerking (uiterlijk binnen 10 werkdagen) van eenmaal toegekende cijfers in het computerprogramma SOM, zodat aan alle betrokkenen een continu inzicht gegeven wordt in de voortgang van de leerprestaties van de leerlingen.

2. Via de rapporten

Aan het eind van ieder trimester krijgt de leerling van zijn mentor een rapport.

Voor de rapportage in de bovenbouw gelden de volgende bijzonderheden:

  • De twee halfjaarlijkse modules in 4HV en 5V worden beschouwd als gewone schoolvakken, waarvan de resultaten, uitgedrukt in onafgeronde cijfers, op basis van de overgangsnormen meetellen voor de bevordering naar het volgende leerjaar; de onafgeronde modulecijfers bepalen het afgeronde eindcijfer voor de modules in de verhouding van 1:1.
  • Voor de vakken waarbij de rapport- en overgangscijfers worden bepaald door de cijfers die behaald zijn voor schoolexamentoetsen, is de onderlinge verhouding van deze cijfers vastgelegd in het PTA.
Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld