Vertrouwenspersonen

Lyceum de Grundel kent twee vertrouwenspersonen. De heer Hans Hilhorst is aangesteld als interne vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Mevrouw Marleen Schrier en de heer Gert Jan Wolters zijn onze externe vertrouwenspersonen en het externe aanspreekpunt voor personeelsleden. Beiden zijn werkzaam bij arbodienst HumanCapitalCare.

Iedereen die betrokken is (of recentelijk is geweest) bij de school (leerlingen, docenten, ouders en onderwijs ondersteunend personeel) kan bij de vertrouwenspersoon terecht met klachten over gedrag van anderen in de school dat als storend of bedreigend wordt ervaren.  
De functie van de vertrouwenspersoon is er in eerste instantie op gericht de klacht bespreekbaar te maken en door middel van goede communicatie op te kunnen lossen. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Bij klachten van zeer ernstige aard is de vertrouwenspersoon verplicht het bevoegd gezag op de hoogte te stellen. Dat gebeurt altijd met medeweten van de klagende partij.

Contactgegevens

Hans Hilhorst
e‐mail: h.hilhorst@carmelhengelo.nl
telefoon school: 074‐2457777
telefoon privé (indien nodig): 074‐2672267.

Marleen Schrier en Gert Jan Wolter
e-mail : vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl
telefoon : 053-7504300